• സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

ഫാക്ടറി ടൂർ

ഫാക്ടറി ടൂർ

വ്യത്യസ്ത വലുപ്പത്തിലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കുത്തിവയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന 8 ഇഞ്ചക്ഷൻ മെഷീനുകളുണ്ട്

4 പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ, പ്രതിദിന ഉൽപ്പാദനം 5000-8000pcs, ഓർഡർ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ വർദ്ധിപ്പിക്കാം.

ഫാക്ടറി (11)
20220112103242
ഫാക്ടറി (11)
ഫാക്ടറി-2
ഫാക്ടറി (10)
ഫാക്ടറി (1)
ഫാക്ടറി (9)
ഫാക്ടറി ടൂർ8

ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം: